ČOMU VERÍME

vyznanie našej viery

BIBLIA

Veríme, že Biblia je Božie slovo.
Bola písaná niekoľkými autormi pod inšpiráciou Svätého Ducha.
Je pravdivá a použiteľná pre každodenný život.

2. Timoteovi 3:16-17

 

JEDINÝ BOH

Veríme, že existuje jediný Boh, ktorý je Stvoriteľom všetkých vecí.
Zjavuje sa v troch osobách. Boh – Otec, Boh – Syn a Boh – Duch Svätý.
Je milujúci, dobrý a dokonale Svätý.

2. Korintským 13:13

 

HRIECH ČLOVEKA

Veríme, že hriech nás všetkých oddelil od Boha a Jeho dobrého zámeru s našim životom.
Všetci zhrešili a potrebujú odpustenie svojich hriechov.

RIMANOM 3:23-24

 

JEŽIŠ KRISTUS

Veríme, že Pán Ježiš Kristus, Boh a človek v jednom, nás zmieril s Bohom.
Žil bezhriešny a príkladný život, zomrel na kríži namiesto nás
a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby dokázal Jeho víťazstvo
a zmocnil naše životy.

1. Korintským 15:1-4

 

POKÁNIE

Veríme, že pre prijatie odpustenia hriechov a znovuzrodenie
potrebujeme činiť pokánie z hriechov, veriť v Ježiša Krista
a odovzdať sa Jeho vôli pre naše životy.

Skutky 3:19

 

KRST VO VODE

Veríme, že pre svätý a plodný život, ktorý pre nás Boh zamýšľa,
potrebujeme byť pokrstení vo vode ponorením
a vyjadriť tak verejne svoju vieru v Ježiša Krista.

Marek 16:16

 

CIRKEV

Veríme, že Cirkev Ježiša Krista je Jeho telom
a má odzrkadlovať Jeho slávu.

KOLOSANOM 1:18

 

Svätý Duch

Veríme, že Svätý Duch prebýva v živote veriaceho od znovuzrodenia.
Pre zmocnenie k životu s Kristom však potrebujeme prežiť aj krst vo Svätom Duchu,
ktorého jeden z prejavov je aj hovorenie inými jazykmi.

Skutky 2:1-4

 

Boží zámer s človekom

Veríme, že Boh vystrojil každého z nás, aby sme vedeli naplniť
Jeho dobrý zámer pre náš život. Veríme, že Boh nás chce
uzdravovať a meniť tak, aby sme mohli žiť zdravé a prosperujúce životy
a aby sme mohli efektívnejšie slúžiť svojmu okoliu.

Jeremiáš 29:11-13

 

VEČNOSŤ

Veríme, že naša večnosť závisí od toho, ako odpovieme
na evanjelium Ježiša Krista. Veríme, že Ježiš Kristus
sa vráti skoro, tak, ako to zasľúbil.

Ján 3:16-18