NAŠE MESTO – ČASŤ 1

BCC kázeň týždňa

Aká je naša zodpovednosť za mesto, v ktorom ako cirkev pôsobíme? V celej histórii môžeme veľmi jasne pozorovať, ako Boh jedná s národmi a konkrétnymi mestami. Len si spomeňme na Babylon, Sodomu a Gomoru, Jeruzalem, Jericho, Efez a mnohé iné. Boh používal konkrétnych ľudí v mestách a dával im aj konkrétnu zodpovednosť. Aká je teda naša zodpovednosť dnes?