Pôst 21 | deň 16

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

NAVŽDY Ťa budem ľúbiť
NIČ mi v tom nezabráni
KAŽDÝ to bude môcť vidieť
VŠADE ponesiem Tvoju zvesť
NIKTO ma nezastaví
NIKDE sa neskryjem
VŠETKO bude o Tebe
Ja viem
Mal si menej VEĽKÝCH slov
Viac si umýval nohy
Tak ja idem

Mladá autorka Maruška Kožlejová vo svojej básni pojednáva o napätí medzi silnými vyjadreniami,(ktorých sa ako ľudia často dopúšťame) a láskou v praxi. Láska vyjadrená slovami, po ktorých nenasledujú skutky, sa javí byť prázdna. Inými slovami by sme mohli povedať, že “láska je sloveso”. Problémom však je, že to nie je celá pravda. Láska nie je “len” sloveso. Je teda samozrejmé, že láska vyjadrená iba verbálne – bez skutkov, nie je skutočná láska, aj apoštol Ján súhlasí keď hovorí:

Deti, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo.
1. Jánov 3:18

To však môže zvádzať na potenciálne nebezpečnú dezinterpretáciu. Ak by sme totiž lásku zredukovali na akciu (slová pretavené do činov), môže sa nám stať, že sa minieme jej skutočnej podstate. Merať lásku skutkami by nás mohlo priblížiť skôr k farizejom než k jej autorovi. Pretože rovnako, ako môžeš hovoriť milujúco bez lásky, môžeš tiež napodobňovať skutky lásky, ale bez lásky. Tým Pavol mohol myslieť, keď hovoril:

A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie,
no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo.
1. Korinťanom 13:3

Aby sme mohli kopať hlbšie pri hľadaní podstaty lásky, čo láska znamená, alebo lepšie povedané – kto Láska skutočne je, môžu nám pri premýšľaní a stíšení sa napomôcť verše, ktorých autorom je už vyššie spomínaný apoštol, ktorý sám seba vo svojich textoch nazýva “učeník, ktorého Ježiš miloval” – apoštol Ján. Zamyslime sa nasledujúcich pár minút nad týmito textami, prečítajme si ich v kontexte a dajme Božiemu duchu priestor zjavovať nám pravdu o tom, že sme tí, ktorých Ježiš miluje.

Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska.
1 Jánov 4:8

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna,
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.
Ján 3:16

Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás;
aj my máme klásť život za bratov.
1 Jánov 3:16