Kazateľ: Pavol Zsolnai

Pavol Zsolnai

Dám ti kľúče

Za veľkým vyznaním nasledovalo zverenie obrovskej zodpovednosti. Ježiš povedal Petrovi: „Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva”. Kľúče bežne otvárajú to, čo je zatvorené, alebo zamykajú to, čo je otvorené. Môžu nám otvoriť dôležitú miestnosť, dom, či možno depozit. Ak ich máme, máme prístup na miesta, ktoré sú inak neprístupné. Apoštol Peter dostal ako prvý prísľub takýchto kľúčov, a to v jedinečný moment na svojho nasledovania Ježiša. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Dúfajte

Pán Ježiš povedal: „dúfajte…” Povedal to v čase pohody, keď sa to oveľa ľahšie počúvalo ako napríklad dnes. Nie. Povedal to na záver svojho vyučovania zaznamenaného v evanjeliu Jána, v 16. kapitole. Znelo to asi takto. Hovoril im, že už s nimi nebude hovoriť v obrazoch a hádankách. Učeníci sú nadšení, že tomu úplne rozumejú. Ježiš zomrie – zachráni ľudstvo a pôjde k nebeskému Otcovi a oni to ostanú, aby ďalej toto posolstvo. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Prestretý stôl

Prví kresťania boli známi tým, že súčasťou ich spoločného stretávania bolo lámanie chleba, či pamiatka Večere Pánovej, alebo stôl Pánov. Sám Ježiš im v tom dal príklad a Pavol apoštol to zdôraznil ako ustanovenie pre novozákonnú bohoslužbu. Pozvanie ku stolu sa však tiahne celým Písmom. Príbeh ľudstva začína v rajskej záhrade, kde Boh pozval človeka, aby jedol zo stromu života i z ostatných stromov, okrem stromu poznania dobrého a zlého. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Letnice – Ježiš o Duchu Svätom

Ježiš približne v polovici svojej služby začal pripravovať svojich učeníkov, ktorí boli vtedy ešte teeangeri, na to, že Jeho služba na zemi skončí. A že odíde naspäť k svojmu Otcovi. Oni o tom nechceli ani len počuť. Pán Ježiš im však hovorí, že je lepšie pre nich, aby odišiel, lebo keď odíde, tak pošle Ducha Svätého, ktorý bude s nimi stále. Isto si nevedeli vôbec predstaviť, ako by to vyzeralo, a čo by to znamenalo. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Marekov príbeh

Posledné týždne sme čítali to, čo evanjelista Marek napísal. Dnes budeme počuť jeho osobný príbeh. A ten je veľmi zaujímavý. Dočítame sa o ňom v siedmych krátkych zmienkach v NZ. Bola by obrovská škoda ho z týchto puzzle neposkladať, lebo jeho príbeh má silný odkaz.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Učenie s mocou

Evanjelista Marek paradoxne podrobne zaznamenáva jeden z prvých momentov Ježišovej služby. Deje sa to v mestečku Kafarnaum, ktoré na jednej strane bolo Ježišovým domovom v Galilei, a urobil tam veľa veľkých zázrakov, a na strane druhej je mestom, ktoré zostalo zatvrdené. Ježiš tu prichádza do synagógy a jeho služba je prerušená posadnutým človekom. Démon cez neho prehovorí a my sa dozvedáme dôležité veci o duchovnom svete. Je to silný moment, keď tí najbližší okolo Ježiša ešte nevedia, že nasledujú Syna Božieho, ale démoni to už jasne rozpoznávajú a boja sa. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Vzkriesenie – predpovedané a potvrdené

Christus resurrexit ! Evanjelista Marek zaznamenáva vzkriesenie veľmi jedinečným spôsobom. Píše o tom, ako od polovice svojho pôsobenia, Ježiš odkrýva pred učeníkmi mesiánske tajomstvo. Tri krát, vždy v jedinečnom kontexte, hovorí o tom, ako bude trpieť, zomrie a na tretí deň vstane z mŕtvych. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

(ne)očakávaný Kráľ

Posledný týždeň pred zmŕtvychvstaním je kľúčový. Evanjelista Marek venuje tomuto týždňu takmer polovicu celého svojho záznamu evanjelia. A nie je to zbytočné. Dozvedáme sa detaily naplnenia proroctiev o tak dlho očakávanom Kráľovi. Paradoxne a zároveň presne, ako bolo prorokované, prichádza na osľati. Nie náhodou je spomínaná Betfága a Betánia. …

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Krst vodou a Duchom

Evanjelista Marek je stručný, priamy a ide vždy rovno k veci. Bez predstavenia nám hovorí o Jánovi Krstiteľovi, ktorý káže na brehu Jordána. Káže o pokání na odpustenie hriechov a krstí ľudí. A pritom sa deje niečo nevídané. Hoci to nie je miesto, kde by sa diali nejaké zázraky, alebo by počuli nejaké povzbudivé kázanie prichádzajú obrovské davy z celého Judska a Jeruzalema. Prichádzajú, aby vyznávali svoje hriechy a boli pokrstení. Zrazu prichádza aj samotný Ježiš, ktorý je tiež pokrstený.

Vypočuť kázeň »