Pôst21 | deň 5

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

“Na otázku: Prečo sa tak zachoval Hospodin k tejto krajine a k tomuto domu?, dostanú odpoveď: Pretože opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta, a pridŕžali sa iných bohov, uctievali ich a slúžili im. Preto na nich uviedol všetku túto pohromu. Ale ak sa môj ľud, po mne pomenovaný, pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.”  Druhá kniha Kroník 7:14, 21, 22

Hrešíme rôznym spôsobom, voči vlastnému telu, voči svojim blížnym, ale je jeden základný hriech, ktorý ničí nás, naše rodiny, náš zbor a našu zem.  Tým hriechom je, ak sa nepokoríme pred Bohom v našich životoch a neuznáme ho ako absolútneho Kráľa kráľov a Pána pánov.

Je jediné riešenie, obrátiť sa k Bohu ako najvyššej autorite v našom živote. Podriadiť sa mu ako vládcovi neba a zeme. Uvedomiť si kým ON skutočne je.

Je majestátny, mocný a silný, je začiatok a koniec a je aj dobrotivý a milostivý. Vo svojej obrovskej múdrosti pripravil v Kristovi pre nás plán záchrany. Z nás ľudí, ktorí sme boli mŕtvi a oddelení od Neho aj od seba navzájom, o ktorých si ešte aj ponebeské oblasti mysleli, že sme toho nehodní, urobil telo Kristovo. Je dôležité, aby sme to dokonale pochopili. Lebo potom Boh odpustí náš hriech a uzdraví naše srdcia i našu zem.