Kto je Ježiš?

Kto je Ježiš Kristus? Na rozdiel od otázky existencie Boha len málo ľudí spochybňuje, či naozaj existoval Ježiš Kristus. Všeobecne sa uznáva, že Ježiš bol skutočným človekom, ktorý kráčal po tejto zemi v Izraeli pred 2000 rokmi. Diskusia začína, keď dôjde na otázku úplnej Ježišovej totožnosti. Takmer každé väčšie náboženstvo učí, že Ježiš bol prorokom, veľkým učiteľom, alebo zbožným mužom. Problém je, že Biblia učí, že Ježiš bol nekonečne viac ako len prorok, dobrý učiteľ či zbožný muž.

C. S. Lewis vo svojej knihe K jadru kresťanstva píše nasledovné:

„Snažím sa, aby ľudia o Ňom prestali hovoriť to, čo tak často hlúpo opakujú: ‚Uznávam, že Ježiš bol veľký učiteľ mravnosti, ale neakceptujem to, že sa vyhlasoval za Boha.‘ Také niečo nikdy nesmieme povedať. Ak by úplne obyčajný človek rozprával také veci, aké rozprával Ježiš, nebol by z neho veľký učiteľ morálky. Bol by z neho buď blázon – na úrovni niekoho, kto o sebe s istotou tvrdí, že je varené vajce – alebo by to bol sám Diabol z pekla. Iná možnosť neexistuje. Buď tento muž bol a je Synom Božím, alebo je šialencom či niečím ešte horším .... Môžete ho odpísať ako blázna, môžete ho opľuť a zabiť ako démona; alebo môžete pre ním padnúť na kolená a nazvať ho Pánom a Bohom. Odpusťme si ale akékoľvek banálne nezmysly o veľkom človeku a učiteľovi. V tomto smere nám nedáva na výber, a ani to nikdy nemal v úmysle.”

Za koho sa teda vyhlasoval Ježiš? Čo o Ňom hovorí Biblia? Najprv sa pozrime na Ježišove slová v Jánovi 10:30: „Ja a Otec sme jedno.” Na prvý pohľad sa nemusí zdať, že sa týmito slovami vyhlasuje za Boha. Pozrime sa však, ako na tento Ježišov výrok zareagovali Židia: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek” (Ján 10:33). Židia pochopili Ježišove slová ako nárokovanie na post Boha. V nasledujúcich veršoch Ježiš nikde neopravuje Židov a takisto ani nevraví „Nikdy som netvrdil, že som Boh.” Z toho vyplýva, že Ježiš skutočne o sebe hovoril, že je Boh: „Ja a Otec sme jedno” (Ján 10:30). Ďalším príkladom je Ján 8:58. Ježiš vyhlasuje: „Amen, amen, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja som!” Židia opäť reagujú dvíhaním kameňov, aby Ho ukameňovali (Ján 8:59). Ježiš definuje svoju totožnosť ako „Ja som”, čo je priamou narážkou na Božie starozmluvné meno (Exodus 3:14). Prečo by chceli Židia Ježiša znovu ukameňovať, ak by predtým opäť nebol povedal niečo, čo vnímali ako rúhanie sa Bohu, a síce, že o sebe tvrdil, že je sám Bohom?

Ján 1:1 hovorí „to slovo bolo Boh.” Ján 1:14 hovorí, že „Slovo sa stalo telom.” Z toho jasne vyplýva, že Ježiš je vtelením Boha. Tomáš, Ježišov učeník, hovorí svojmu majstrovi: „Pán môj a Boh môj” (Ján 20:28). Ježiš ho neopravuje. Apoštol Pavol Ho opisuje ako: „…veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista” (Títovi 2:13). Apoštol Peter hovorí rovnako: „…náš Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus” (2 Petrov 1:1). Boh Otec je tiež svedkom Ježišovej pravej identity: „O Synovi však [hovorí]: “Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva” (Hebrejom 1:8). Stará zmluva prorokuje o Kristovi a oznamuje jeho božstvo, „Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja.” (Izaiáš 9:5).

Tak, ako už C.S. Lewis napísal – nedá sa len veriť v Ježiša ako vo veľkého učiteľa. Ježiš jasne a nepopierateľne vyhlasoval, že je Boh. Ak nie je Boh, klame a teda nemôže byť ani prorokom, dobrým učiteľom, či zbožným mužom. Pri pokusoch zľahčiť Ježišove slová moderní „učenci” hovoria, že „skutočný historický Ježiš” naozaj nevyslovil množstvo výrokov, ktoré mu Biblia pripisuje. Kto sme my, že protirečíme Božiemu Slovu a sami rozhodujeme o tom, čo Ježiš povedal alebo nepovedal? Ako môže nejaký „učenec” dvetisíc rokov po Ježišovi vedieť, čo Ježiš povedal alebo nepovedal, a to lepšie než tí, čo s Ježišom žili, slúžili Mu a nechali sa Ním vyučovať (Ján 14:26)?

Prečo je otázka skutočnej Ježišovej totožnosti taká dôležitá? Prečo záleží na tom, či Ježiš je alebo nie je Boh? Najdôležitejším dôvodom je, že Ježiš musí byť Boh, lebo ak by Ním nebol, Jeho smrť by nebola postačujúca na splatenie trestu za naše hriechy a za hriechy celého sveta (1 Jánov 2:2). Jedine Boh mohol zaplatiť taký nekonečný dlh (Rimanom 5:8; 2 Korinťanom 5:21). Ježiš musel byť Bohom, aby mohol zaplatiť náš dlh. Ježiš musel byť človekom, aby mohol za nás zomrieť. Spasenie je dostupné jedine skrze vieru v Ježiša Krista! Ježišovo božstvo je dôvodom, prečo je On tou jedinou cestou k spaseniu. Ježišovo božstvo je dôvodom, prečo povedal: “Ja som cesta, pravda aj život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa” (Ján 14:6).