Budúcnosť je jasná

Zo série kázní:

Aj keď sa Micheáš radí k biblickým prorokom, ktorým hovoríme ‘malí’ (vzhľadom na dĺžku ich zaznamenaného posolstva), jeho proroctvo a odkaz boli aktuálne a relevantné nielen pre izraelský národ. Centrálnou správou, ktorú Božiemu ľudu komunikoval, bolo: Budúcnosť je jasná. Hoci to tak vôbec na prvý pohľad nemuselo vyzerať, a aj napriek tomu, že mnohí trpeli pod nadvládou a nespravodlivosťou svojich vtedajších vládcov, Micheáš prinášal nádejné slová o tom, že prichádza čas, keď Božia zvrchovaná vláda bude jasná a viditeľná všetkým národom. Boh má plán obnovy aj v prípade, že Jeho povolaný národ zlyhá vo svojom mandáte, ktorý mu bol daný.
Toto proroctvo nachádza svoje naplnenie v osobe Ježiša, ktorý svojou inkarnáciou, smrťou na kríži, a nakoniec zmŕtvychvstaním naplnil Boží zámer záchrany ľudstva. Dnes ako kresťania žijeme v realite tohto naplnenia a s vierou, že aj my sme zahrnutí do Jeho plánu záchrany. A táto skutočnosť nás má motivovať k aktívnemu životu služby a obete pre Božie zámery.