Kazateľ: Sheldon Armitage

Sheldon Armitage

Keď dávame

Dávať chudobným a núdznym je niečo, čo od nás Ježiš očakáva. Ale zároveň chce, aby sme to robili so správnym postojom a pohnútkami. Ako dávame? Snažíme sa upútať pozornosť? Snažíme sa byť spasiteľmi? Alebo sa stávame stále viac podobnými Ježišovi, a učíme sa dávať tak, ako chce, aby sme dávali?

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Sľub a proces

Obdobie adventu si od nás vyžaduje istú dávku trpezlivosti. Ako kresťania očakávame druhý príchod Ježiša. Počas tohto očakávania si však uvedomujeme, že Boh v nás niečo formuje. Aj Mária dostala od anjela úžasný sľub, že prinesie na svet Spasiteľa, no prišiel s tým zároveň aj proces, v ktorom ju Boh formoval a pripravoval na úlohu matky Mesiáša. Podobne, aj my môžeme dôverovať Božím zasľúbenia, vediac, že im predchádza v našich životoch proces, v ktorom je v nás formovaný Kristus. Bez tohto procesu dosiahnutie Božích sľubov nie je možné.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Chrám

Chrám predstavuje v našom prvotnom ponímaní budovu. A je pravdou, že aj v biblických časoch oboch zákonov pojem chrám či svätostánok reprezentoval fyzický objekt. Okrem toho však vďaka učeniam Ježiša (ale tiež Pavla a Petra) vieme, že chrám je spojený aj s obrazom duchovného obydlia. A v neposlednom rade sa z Biblie dozvedáme aj to, že chrámy predstavovali miesto svätoslužby. Preto si potrebujeme uvedomiť, že tak, ako to bolo v prípade samotného Ježiša – ktorý podľa slov apoštola Jána prišiel na svet medzi ľudstvo, aby tu prebýval a šíril slávu Boha …

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Zabudnutý, ale verný

Piata kapitola knihy Daniela nám predstavuje nového kráľa, nové obdobie a nové problémy babylonského kráľovstva. Hoci nám ponúka vzrušujúci príbeh o záhadnom výroku, napísanom tajnou rukou na stenu paláca, táto kapitola je v skutočnosti o niečom inom. Pokračuje v rozprávaní Danielovho príbehu – zjavuje nám opakovane jeho charakter a odhodlanie zostať verný izraelskému Bohu, aj napriek všetkým zmenám a nepriaznivým okolnostiam, ktoré v jeho okolí nastávajú. …

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Princípy štedrosti – zvladneš to aj ty!

Ako sa môžeme stať štedrými ľuďmi, podľa vzoru Božej štedrosti k nám? Biblia nám k tomu dáva niekoľko zásad a princípov, ktoré nám pomôžu robiť dobré rozhodnutia, ako aj vstúpiť do štedrého života naplneného radosťou. Žiť s postojom štedrosti je pre nás požehnaním a obohatením, a zároveň tak odrážame Boží obraz v nás.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Boží príbeh: UF!

Apoštol Pavol napísal vo svojom liste korintskej cirkvi, že náš Pán je Otcom milosrdenstva a Bohom všetkej útechy. Tento výrok je obrovským uistením pre všetkých, ktorí práve prechádzajú utrpením vo svojich životoch. A skôr či neskôr, bolesť a utrpenie zažije každý z nás – je to spoločný charkteristický znak ľudstva. Zároveň sme však v texte tohto listu vyzývaní, aby sme následne potešovali rovnakou útechou, ktorej sa nám dostalo, aj iných okolo nás. Boh sám zažil úder a utrpenie, keď Jeho syn zomieral za nás na kríži. …

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Nepozývaj Ježiša na večeru

Keď pozvete Ježiša na večeru, nikdy neviete, čo sa môže udiať. Ježiš veľmi rád vyzýval činy aj presvedčenia ľudí, ktorým slúžil, a robí to aj v našich životoch. V tejto kázni vidíme, ako nás Ježiš vyzýva, aby sme vnímali potreby okolo nás a reagovali na ne. Je na nás, aby sme otvorili svoje oči a konali, pretože nám je daná nielen schopnosť, ale aj zmocnenie Jeho silou k tomu, aby sme napĺňali potreby okolitého sveta a viedli ľudí k slobode v Ňom.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Pravý vinič

Posledný Ježišov výrok z našej januárovej série ‘SOM’ znie: ‘Ja som pravý vinič.’ Naša posledná kázeň nás upriamuje na skutočnosť, ktorú Ježiš tak hlboko zdôrazňoval počas celej svojej služby – ako Jeho učeníci musíme nevyhnutne zostávať v hlbokom prepojení s Ním. Zároveň je nutné, aby sme Otcovi dovolili odrezávať a čistiť v nás všetko to, čo neprináša v našich životoch skutočne zdravé ovocie. Tou najdôležitejšou požiadavkou na nás je láska. Nič iné nemá takú hodnotu a váhu, ako pravá láska, ktorá má pôvod práve v Bohu. Prijímať ju bez strachu a obáv, a potom si ju ďalej navzájom odovzdávať, to je povolaním všetkých Ježišových učeníkov.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Pokoj v nepokoji

V časoch neistoty a zmätku je ťažké nájsť pokoj. Biblia nám hovorí, že skutočný pokoj môžeme nájsť vtedy, keď vstúpime do skutočného a úprimného vzťahu s Bohom. On je náš pokoj a prichádza k nám, aj keď nemáme inú odpoveď na ťažkosti, ktorým čelíme. Boží pokoj nás drží v bezpečí a udržiava nás na misii tak, že nám ukazuje, ako máme žiť.

Vypočuť kázeň »