Kazateľ: Sheldon Armitage

Sheldon Armitage

Nikdy ťa neopustím

Boh sľúbil, že nás nikdy neopustí ani nezanechá. Zároveň nás vyzýva, aby sme boli silní a odvážni vo všetkých veciach, ku ktorým nás volá. To platí najmä vtedy, keď prechádzame veľkými zmenami, čelíme určitým posunom v živote alebo dostávame nové úlohy, ktoré nás čakajú.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Nezastav sa

V dnešnej spoločnosti je ťažké zostať verným. Pavlovi záleží na Timotejovi a povzbudzuje jeho i nás, aby sme zostali verní Ježišovi. Ako to docieliť? Pohľadom na príklady iných kresťanov a uvedením Božieho slova do praxe.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Hriech: problém, následok, obnova

Boh chce priniesť riešenie pre našu hriešnosť, avšak nerobí to tak, ako by sme si to predstavovali, alebo ako tomu často veríme. On nás hľadá, chce prísť a zachrániť nás. Kým my sme stratení vo svojom hriechu, On koná ako matka, ktorá prejavuje láskavosť, milosť a lásku.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Keď dávame

Dávať chudobným a núdznym je niečo, čo od nás Ježiš očakáva. Ale zároveň chce, aby sme to robili so správnym postojom a pohnútkami. Ako dávame? Snažíme sa upútať pozornosť? Snažíme sa byť spasiteľmi? Alebo sa stávame stále viac podobnými Ježišovi, a učíme sa dávať tak, ako chce, aby sme dávali?

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Sľub a proces

Obdobie adventu si od nás vyžaduje istú dávku trpezlivosti. Ako kresťania očakávame druhý príchod Ježiša. Počas tohto očakávania si však uvedomujeme, že Boh v nás niečo formuje. Aj Mária dostala od anjela úžasný sľub, že prinesie na svet Spasiteľa, no prišiel s tým zároveň aj proces, v ktorom ju Boh formoval a pripravoval na úlohu matky Mesiáša. Podobne, aj my môžeme dôverovať Božím zasľúbenia, vediac, že im predchádza v našich životoch proces, v ktorom je v nás formovaný Kristus. Bez tohto procesu dosiahnutie Božích sľubov nie je možné.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Chrám

Chrám predstavuje v našom prvotnom ponímaní budovu. A je pravdou, že aj v biblických časoch oboch zákonov pojem chrám či svätostánok reprezentoval fyzický objekt. Okrem toho však vďaka učeniam Ježiša (ale tiež Pavla a Petra) vieme, že chrám je spojený aj s obrazom duchovného obydlia. A v neposlednom rade sa z Biblie dozvedáme aj to, že chrámy predstavovali miesto svätoslužby. Preto si potrebujeme uvedomiť, že tak, ako to bolo v prípade samotného Ježiša – ktorý podľa slov apoštola Jána prišiel na svet medzi ľudstvo, aby tu prebýval a šíril slávu Boha …

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Zabudnutý, ale verný

Piata kapitola knihy Daniela nám predstavuje nového kráľa, nové obdobie a nové problémy babylonského kráľovstva. Hoci nám ponúka vzrušujúci príbeh o záhadnom výroku, napísanom tajnou rukou na stenu paláca, táto kapitola je v skutočnosti o niečom inom. Pokračuje v rozprávaní Danielovho príbehu – zjavuje nám opakovane jeho charakter a odhodlanie zostať verný izraelskému Bohu, aj napriek všetkým zmenám a nepriaznivým okolnostiam, ktoré v jeho okolí nastávajú. …

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Princípy štedrosti – zvladneš to aj ty!

Ako sa môžeme stať štedrými ľuďmi, podľa vzoru Božej štedrosti k nám? Biblia nám k tomu dáva niekoľko zásad a princípov, ktoré nám pomôžu robiť dobré rozhodnutia, ako aj vstúpiť do štedrého života naplneného radosťou. Žiť s postojom štedrosti je pre nás požehnaním a obohatením, a zároveň tak odrážame Boží obraz v nás.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Boží príbeh: UF!

Apoštol Pavol napísal vo svojom liste korintskej cirkvi, že náš Pán je Otcom milosrdenstva a Bohom všetkej útechy. Tento výrok je obrovským uistením pre všetkých, ktorí práve prechádzajú utrpením vo svojich životoch. A skôr či neskôr, bolesť a utrpenie zažije každý z nás – je to spoločný charkteristický znak ľudstva. Zároveň sme však v texte tohto listu vyzývaní, aby sme následne potešovali rovnakou útechou, ktorej sa nám dostalo, aj iných okolo nás. Boh sám zažil úder a utrpenie, keď Jeho syn zomieral za nás na kríži. …

Vypočuť kázeň »