Pôst21 | deň 21

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: Ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť.“  Rimanom 1:16-17

Evanjelium. Doslova „dobrá správa“. Za dobré správy sa hanbiť netreba. Je to kľúčové posolstvo nášho života tu na Zemi, posolstvo o Božej bezpodmienečnej láske. Ľudia potrebujú počuť o tom, čo naozaj znamená obeť Ježiša Krista na kríži.

Tak často evanjelium komplikujeme. Evanjelium je však jednoduché. Apoštol Pavol to pripomína cirkvi v Korinte nasledovnými slovami:

„Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám ohlasoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho ohlasoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa Písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.“

Je možno ťažké prijať fakt, že v niečom tak jednoduchom je ukrytá Božia moc, ktorá prináša človeku spasenie. A o to práve ide. Verím, že sa potrebujeme vrátiť k jednoduchosti evanjelia bez kompromisov, prikrášlení či komplikácií. Potom uvidíme Božiu moc v praxi. Evanjelium vedie k spáse a spása duší je cieľom našej viery, ako o tom píše apoštol Peter vo svojom prvom liste. Žehnám každému z nás nové nadšenie pre hlásanie evanjelia, odvahu vykročiť a nehanbiť sa za Krista. Nech najbližší rok vidíme reálne zmenené životy ľudí a tak naplníme naše poslanie.