Pôst21 | deň 9

ČAS ČÍTANIA: 2 MIN

“Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu pre ich nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre tvrdosť ich srdca. Vo svojej otupenosti sa oddali necudnostiam, aby nenásytne páchali každú nečistotu. Vy ste sa však u Krista takým veciam neučili, ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy.

Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu, lebo sme si navzájom údmi.Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym. Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia. Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi.”  Efezským 4:17-32

Spomienky na detstvo v nás vyvolávajú rôzne spomienky či emócie. Veľa krát si pamätáme tie situácie, kedy sme boli zranení, cítili sa ukrivdení, alebo nám bolo niečo zakázané. Každý z nás má isto v sebe myšlienku, že raz keď budem rodičom (vodcom), budem to robiť inak. Silný zážitok v nás vyvoláva silné rozhodnutie.

Avšak veľa krát nenájdeme zdravý balans, ale zájdeme do opačného extrému kvôli strachu, aby sme neopakovali “chyby” rodičov. Nájsť zdravý balans je cesta otvorenej mysle. Pozrieť sa na život z inej perspektívy, ktorý zahŕňa aj život rodičov aj Božie hodnoty. Poďme vytvárať zdravú kultúru v našich rodinách a našom zbore. Zahrňuje to odvážnu komunikáciu, ktorá je láskavá ale aj úprimná. Je viac otvorená iným pohľadom a jej výsledkom je uzdravenie a jednota.

Obetavá láska, ktorá prijíma aj nedokonalosti a zároveň povzbudzuje a utešuje slovom či skutkom, koná spravodlivo. A v neposlednom rade odpúšťanie, ktorého hĺbku spoznávame tím viac, čím viac spoznávame seba. Komunikácia, láska a odpúšťanie vytvárajú priestor na budovanie zdravej rodiny a zboru. Dovoľme Bohu obnoviť nás v zdravé rodiny, ktoré budú bezpečím a oázou pre našich milovaných.