Krst vodou a Duchom

Zo série kázní:

Evanjelista Marek je stručný, priamy a ide vždy rovno k veci. Bez predstavenia nám hovorí o Jánovi Krstiteľovi, ktorý káže na brehu Jordána. Káže o pokání na odpustenie hriechov a krstí ľudí. A pritom sa deje niečo nevídané. Hoci to nie je miesto, kde by sa diali nejaké zázraky, alebo by počuli nejaké povzbudivé kázanie prichádzajú obrovské davy z celého Judska a Jeruzalema. Prichádzajú, aby vyznávali svoje hriechy a boli pokrstení. Zrazu prichádza aj samotný Ježiš, ktorý je tiež pokrstený. A potom to príde, proroctvá sa napĺňajú, nebo sa otvára a Boh prehovorí. Otec hovorí k Synovi a v Ňom aj ku všetkým nám a posiela svojho Ducha Svätého. Dodnes môžu ľudia prísť ku Ježišovi a byť pokrstený vodou i Duchom.