Séria kázní: MAREK 1.01

Pavol Zsolnai

Marekov príbeh

Posledné týždne sme čítali to, čo evanjelista Marek napísal. Dnes budeme počuť jeho osobný príbeh. A ten je veľmi zaujímavý. Dočítame sa o ňom v siedmych krátkych zmienkach v NZ. Bola by obrovská škoda ho z týchto puzzle neposkladať, lebo jeho príbeh má silný odkaz.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Poďme!

Posledné zamyslenie v sérii kázní z (1.kapitoly) Marekovho evanjelia zhrnulo podstatu nášho zámeru – ukázať, že Ježiš tu žil a pôsobil s jasným cieľom, s misiou od Otca, ktorú nebol ochotný vymeniť ani na úkor zjavného úspechu jeho prvotnej služby v Kafarnaume. Ježišov misijný postoj, ísť k ľuďom a kázať evanjelium, nás inšpiruje a vyzýva, aby sme nasledovali Jeho príklad. …

Vypočuť kázeň »
Rinaldo Olah

Uzdravenie

Ježiš často počas svojho pôsobenia uzdravil chorých ľudí. Evanjelium podľa Mareka začína tieto príbehy opísaním uzdravenia svokry Petra apoštola. Možno to bolo preto, lebo Peter bol veľkou inšpiráciou pre Mareka pre napísanie tohto evanjelia. To samozrejme otvára aj pre nás dnes otázku, ako to je s nadprirodzeným uzdravením v našich dňoch. Deje sa? Ako sa máme za uzdravenie modliť. Náš vzácny hosť Rinaldo Olah úžasným spôsobom priniesol výzvu k viere v Božie nadprirodzené pôsobenia a zároveň poukázal na Božie spasiteľské pôsobenie v našom živote, ktoré je kľúčové. Nechýbali ani osobné skúsenosti a príbehy.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Učenie s mocou

Evanjelista Marek paradoxne podrobne zaznamenáva jeden z prvých momentov Ježišovej služby. Deje sa to v mestečku Kafarnaum, ktoré na jednej strane bolo Ježišovým domovom v Galilei, a urobil tam veľa veľkých zázrakov, a na strane druhej je mestom, ktoré zostalo zatvrdené. Ježiš tu prichádza do synagógy a jeho služba je prerušená posadnutým človekom. Démon cez neho prehovorí a my sa dozvedáme dôležité veci o duchovnom svete. Je to silný moment, keď tí najbližší okolo Ježiša ešte nevedia, že nasledujú Syna Božieho, ale démoni to už jasne rozpoznávajú a boja sa. …

Vypočuť kázeň »
Anna Armitage

Podťe za mnou

Povolanie Ježišových prvých učeníkov sa nám môže na prvý pohľad javiť ako triviálny príbeh jednoduchých rybárov, ktorí sa z neznámych dôvodov rozhodli nasledovať Ježiša. Obsahuje však oveľa viac… Je to výzva pre nás všetkých, aby sme sa rozhodli zanechať všetko vzácne a dôležité v prospech Záchrancu, ktorý nás pozýva spolupracovať s ním na Jeho záchrannej misii pre ľudstvo. …

Vypočuť kázeň »
Stephen Hertzog

Božie kráľovstvo je blízko

Často si v živote povzdychneme a povieme si slovíčko „keby”. Keby som viac zažíval Boha, keby som možno mal viac, alebo keby som žil v čase, keď Ježiš chodil po zemi. Marek nám však zachytáva, že keď tu Ježiš fyzicky bol, tak nám povedal, že kráľovstvo Božie je blízko, je pri nás a my sme pozvaní, aby sme v ňom žili. Žiadne „keby” nám nestojí v ceste. Božie kráľovstvo môžeme zažívať napriek našej minulosti, môžeme ho prežívať tu a teraz a Božie kráľovstvo otvára pred nami hodnotnú budúcnosť. Takéto pozvanie sa neodmieta.

Vypočuť kázeň »
Pavol Zsolnai

Krst vodou a Duchom

Evanjelista Marek je stručný, priamy a ide vždy rovno k veci. Bez predstavenia nám hovorí o Jánovi Krstiteľovi, ktorý káže na brehu Jordána. Káže o pokání na odpustenie hriechov a krstí ľudí. A pritom sa deje niečo nevídané. Hoci to nie je miesto, kde by sa diali nejaké zázraky, alebo by počuli nejaké povzbudivé kázanie prichádzajú obrovské davy z celého Judska a Jeruzalema. Prichádzajú, aby vyznávali svoje hriechy a boli pokrstení. Zrazu prichádza aj samotný Ježiš, ktorý je tiež pokrstený.

Vypočuť kázeň »
Sheldon Armitage

Začiatok Evanjelia

Počiatkom našej viery je Ježiš. Stretávame sa s ním v evanjeliách, ale vedeli ste, že na neho poukazuje celá Biblia? Ako kresťania musíme čítať Bibliu, najmä Starý zákon, očami „cesty do Emauzy“. Musíme vidieť, ako Boh od začiatku Biblie pracuje na svojom pláne spasenia a ako môžeme byť súčasťou tohto príbehu.

Vypočuť kázeň »