Archív: január 2017

Blog

Pôst21 | deň 12

“Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus.”  1.list

Blog

Pôst21 | deň 11

“Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.”  1. list

Blog

Pôst21 | deň 10

“Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá, lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Vytrvajte v tom, čo slúži

Blog

Pôst21 | deň 9

“Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto: Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odcudzení Božiemu životu pre ich

Blog

Pôst21 | deň 8

“A tak teda už nie ste cudzinci a prišelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.”  Efezským 2:19 Boh sa rozhodol predstaviť sa predovšetkým

Blog

Pôst21 | deň 7

“Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala

Blog

Pôst21 | deň 6

“Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa.

Blog

Pôst21 | deň 5

“Na otázku: Prečo sa tak zachoval Hospodin k tejto krajine a k tomuto domu?, dostanú odpoveď: Pretože opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol

Blog

Pôst21 | deň 4

“Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú