Archív kázní

Pán Ježiš povedal: „dúfajte...” Povedal to v čase pohody, keď sa to oveľa ľahšie počúvalo ako napríklad dnes. Nie. Povedal to na záver svojho vyučovania zaznamenaného v evanjeliu Jána, v 16. kapitole. Znelo to asi takto. Hovoril im, že už s nimi nebude hovoriť v obrazoch a hádankách. Učeníci sú nadšení, že tomu úplne rozumejú. Ježiš zomrie – zachráni ľudstvo a pôjde k nebeskému Otcovi a oni to ostanú, aby ďalej toto posolstvo. ...
Hoci sa asi vieme takmer všetci zhodnúť na tom, že neradi čakáme, Biblia je plná zmysluplného, i keď často nečakaného čakanie. Roman Lacho nás dnes prevedie niekoľkými jedinečnými momentami v Biblii, kde čakanie prinieslo naplnenie očakávania a často zázrak. To, čo budete počuť je viac ako kázeň. Je to zdieľanie osobného príbehu. ...
Asi všetci sme už počuli niekoho ako povedal: „Verím v Boha, ale s cirkvou nechcem mať nič spoločné.” Je to žiaľ pravda, že ľudia, možno my všetci, sme zažili niečo v cirkvi, čo nás zranilo, čo sa nám nepáči a čo možno nevrhá dobré svetlo na Pána Boha. Prečo teda Boh chce konať cez cirkev a v cirkvi. Pán Ježiš dal podnet pre zrod cirkvi. Biblia hovorí, že Ježiš je hlavou cirkvi, že ju miluje. ...
Prví kresťania boli známi tým, že súčasťou ich spoločného stretávania bolo lámanie chleba, či pamiatka Večere Pánovej, alebo stôl Pánov. Sám Ježiš im v tom dal príklad a Pavol apoštol to zdôraznil ako ustanovenie pre novozákonnú bohoslužbu. Pozvanie ku stolu sa však tiahne celým Písmom. Príbeh ľudstva začína v rajskej záhrade, kde Boh pozval človeka, aby jedol zo stromu života i z ostatných stromov, okrem stromu poznania dobrého a zlého. ...
Ježiš približne v polovici svojej služby začal pripravovať svojich učeníkov, ktorí boli vtedy ešte teeangeri, na to, že Jeho služba na zemi skončí. A že odíde naspäť k svojmu Otcovi. Oni o tom nechceli ani len počuť. Pán Ježiš im však hovorí, že je lepšie pre nich, aby odišiel, lebo keď odíde, tak pošle Ducha Svätého, ktorý bude s nimi stále. Isto si nevedeli vôbec predstaviť, ako by to vyzeralo, a čo by to znamenalo. ...
Otázka Božieho konania v histórii starej zmluvy a v národe Izrael so sebou v súčasnosti prináša veľa otázok. Prečo si Boh vybral niekoho, dal mu svoje zasľúbenia a požehnania. Náš vzácny hosť Mojmír Kallus (ICEJ) nám odkryje podstatu Božieho pôsobenia v Božom ľude. Poukáže na to, že ak Boh niekoho požehná, tak to robí pre to, aby ten kto je požehnaný, bol požehnaním pre všetkých ostatných. ...
Posledné týždne sme čítali to, čo evanjelista Marek napísal. Dnes budeme počuť jeho osobný príbeh. A ten je veľmi zaujímavý. Dočítame sa o ňom v siedmych krátkych zmienkach v NZ. Bola by obrovská škoda ho z týchto puzzle neposkladať, lebo jeho príbeh má silný odkaz.
Posledné zamyslenie v sérii kázní z (1.kapitoly) Marekovho evanjelia zhrnulo podstatu nášho zámeru - ukázať, že Ježiš tu žil a pôsobil s jasným cieľom, s misiou od Otca, ktorú nebol ochotný vymeniť ani na úkor zjavného úspechu jeho prvotnej služby v Kafarnaume. Ježišov misijný postoj, ísť k ľuďom a kázať evanjelium, nás inšpiruje a vyzýva, aby sme nasledovali Jeho príklad. ...
Ježiš často počas svojho pôsobenia uzdravil chorých ľudí. Evanjelium podľa Mareka začína tieto príbehy opísaním uzdravenia svokry Petra apoštola. Možno to bolo preto, lebo Peter bol veľkou inšpiráciou pre Mareka pre napísanie tohto evanjelia. To samozrejme otvára aj pre nás dnes otázku, ako to je s nadprirodzeným uzdravením v našich dňoch. Deje sa? Ako sa máme za uzdravenie modliť. Náš vzácny hosť Rinaldo Olah úžasným spôsobom priniesol výzvu k viere v Božie nadprirodzené pôsobenia a zároveň poukázal na Božie spasiteľské pôsobenie v našom živote, ktoré je kľúčové. Nechýbali ani osobné skúsenosti a príbehy.